BE THE HERO involverar eleverna i skolans förebyggande arbete mot utanförskap, mobbning, och psykisk ohälsa på ett nytänkande sätt. Skolan får ett färdigt och självinstruerande material som är enkelt att utföra tillsammans med eleverna. Via QR-koder, modern teknik, spännande filmer och en spelkänsla, genomför klassen varierande uppdrag & övningar. Med nya kunskaper & insikter förändras elevernas beteenden snabbt, som bidrar till en finare gemenskap, trivsel och skolmiljö.

BE THE HERO är uppbyggt utifrån Barnkonventionens fyra grundprinciper, Globala mål, diskrimineringsgrunderna, skolverkets och skolinspektionens riktlinjer, samt forskning och erfarenheter kring värdegrundsarbetet sedan 2018.
Vi strävar efter att göra utbildningen helt NPF-anpassad.

Bättre bygga starka barn, än att laga trasiga vuxna!

INNEHÅLL

UTMANINGEN OCH EVIDENS

Andelen hemmasittare ökar i Sverige, som är barn som av olika orsaker är hemma i stället för att vara i skolan. Enligt Infostat så har andelen hemmasittare så mycket som fördubblats de senaste fyra åren och ligger idag på hissnande 17 000 barn. Enligt statistik från HERO, som gjort enkätundersökningar på ca 2100 barn, så svarar 31% i årskurs fyra att de stannat hemma pga mobbning. För årskurs sex är siffran 39% och för årskurs 8 är den hela 53%. Mobbning är den största anledningen till att unga hoppar av skolan. Det är rimligt att anta att en stor del av de 17 000 barn som är hemmasittare är det pga mobbning.

I Sverige finns cirka 625 000 barn som är mellan 11 och 15 år. En av fem (19,5 procent) av dessa upplever sig vara utsatta för mobbning, vilket är 121 900 unga. Ifall nivån av andelen mobbade hade varit samma som i början av 2000-talet (15,3 procent) så skulle 26 300 färre unga ha varit mobbade. Mobbning och utsatthet för brott ökar och det påverkar tydligt hälsa och trygghet.

Trygghet är ett brett uttryck med många olika definitioner. Begreppet inbegriper en känsla av säkerhet baserad på individens värderingar, mentala bilder, erfarenheter, sociala förutsättningar och det fysiska rummets utformning. Trygghet är med andra ord en subjektiv och flerdimensionell upplevelse. Trygghet påverkas främst av följande fyra faktorer: Känsla av kontroll, tillit till samhälle och människor, anhörigas och andras säkerhet samt tro på sin egen och andras förmåga.

Att arbeta med barns moralkompass, värderingar, samspel och förståelse är således viktigt för att barn ska känna sig trygga. Detta stöds av Adler som i sin rapport tydliggör viktiga områden för att stärka barns förmåga att hantera livet:

 1. Mindfullness, känsla och empati
 2. Självmedvetenhet
 3. Acceptans för sina känslor
 4. Kommunikation, konstruktivitet
 5. Förmåga att hantera det sociala spelet
 6. Kreativt tänkande
 7. Kritiskt tänkande
 8. Beslutfattande
 9. Problemlösning

Om vi jämför situationen idag med början av 2000-talet har mobbning blivit vanligare och den har dessutom gått ner i åldrarna. Däremot är det betydligt färre som erkänner att de deltagit i mobbning av andra. Troligtvis har ungas förståelse av att de själva deltar i mobbning minskat i takt med att mobbning i högre utsträckning sker digitalt. Enligt HERO´s undersökning som sker efter utbildningen erkänner 30% av eleverna att de varit involverade i mobbning av andra elever, men att hela 70% av dem inte har förstått att de varit involverade i att mobba.  

Det finns en tydlig och oroväckande korrelation mellan mobbning och utsatthet för brott. Bland tjejer i nionde klass som aldrig blivit mobbade, är det knappt 10 procent som utsatts för lindrig misshandel. Men ser man till andelen tjejer som blivit mobbade ofta, är det hela 35 procent som utsatts. För killar är motsvarande siffror 14 respektive 33 procent. Det finns även ett liknande samband mellan mobbning och utsatthet för sexuell handling med tvång. Statistiken visar på att det behövs fler förebyggande insatser mot mobbning eftersom det även kan vara ett sätt att minska ungas utsatthet för kränkningar och brott. En finsk studie med 2500 pojkar visar att sannolikheten för att bli kriminell är 512% större om man utsätter andra för mobbning eller om man själv blivit utsatt för mobbning.

De finns idag för få metoder som riktar sig mot barn i skolor och som inkluderar barn i arbetet mot mobbning. Med metoder menas ett framtaget systematiskt upplägg med tydliga lärarvägledningar. Då lärare, kuratorer och socialpedagoger har väldigt lite tid att leta och säkerställa metoder uteblir arbetet ofta. Många lärare vittnar även om att de är rädda att ta in metoder som de inte vet är säkerställda och evidensbaserade (Referenstagning). Skollagen kräver att skolor arbetar med diskriminering och att skolor ska skapa en trygg miljö där barn får studiero. Många elever i svenska skolor saknar idag den studiero och trygghet som skollagen menar att de har rätt till.

En stor grupp barn mår dåligt för att de blir utsatta av andra. En stor grupp barn mår dåligt för att de ser att andra utsätts. Detta skapar dåliga förutsättningar för att klara skolan. Samt att det får stora samhällskostnader till följd.

Att arbeta mot mobbning är hälsofrämjande, brottsförebyggande och ökar tryggheten för barn och unga. Att arbeta mot mobbning är i linje med barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna.

1. VAD BLIR EFFEKTEN AV BE THE HERO

BE THE HERO gör att barn vill bli en bättre kompis med alla sina klasskamrater. Se det coola i att vara snäll och att bidra till en bättre skolmiljö, där alla inkluderas och där ingen hamnar i ett utanförskap. HERO ger eleverna livskunskap som dom kommer bära med sig hela livet, viljan att vara en HERO, en förebild. Genom att: 

 • Ha fått stor kunskap och motivation att vara en bra person och medmänniska, genom att agera och ta ställning
 • Lära sig om utanförskapet och mobbnings konsekvens, samt insikt om sin roll och ansvar i olika situationer  
 • Få goda kunskaper om sina rättigheter, skyldigheter och förmågan att se andras perspektiv 
 • Utveckla ett gemensamt språk runt begrepp och känslor, samt vikten att prata med vuxna 
 • Bli motiverade att bidra till en tryggare skolmiljö för alla   
 • Få ökad självkänsla
 • Få kunskap om negativt och positivt grupptryck

BE THE HERO skapar ett gemensamt språk där eleverna vill bli en del av en stor förändringen. En stor vikt lägger vi på att eleverna inte bara ska hjälpa och stötta den som blir utsatt, utan även rädda den som utsätter, från sitt beteende. Att genom språket och agerande få den som utsätter att vilja bli snäll.

Utöver elevernas förändring kommer ni som skola få ta del av enkätundersökningar och statistik från alla era elever, som visar tydligt hur man behöver arbeta vidare.  

nyaloggor-10

2. INGEN KOSTNAD FÖR SKOLAN

HERO stöttas ekonomiskt av olika samhällsbyggare, företag, stiftelser eller organisationer. Gemensamt är att de vill bidra till att bygga starka barn och ett mer medmänskligt Sverige. Tack vare dem kan BE THE HERO vara helt utan kostnad för Sveriges skolor. Innan skolan kan starta bör skolan acceptera följande:

 • Skolhälsoteamet/elevhälsan bör vara delaktiga i arbetet 
 • Ha en tydlig ambition att genomföra BE THE HERO på hela mellanstadiet

Efter er intresseanmälan är gjord får ni en checklista mailad till er som kommer vara till stor hjälp för er när ni skall genomföra BE THE HERO. När vi får tummen upp på checklistan sätter vi upp er skola på väntelistan. Har vi tur kanske vi redan har en sponsor i er kommun, om inte så startar vi jakten med att söka en sponsor till er.

SKOLAN BEHÖVER FÖLJANDE FÖR ATT GÖRA BE THE HERO

 • BE THE HERO-skolpaket (licens utbildningsplattform och 3 st HERO BOX)
 • Personal på skolan som skall guida eleverna genom utbildningen
 • Ett klassrum som har projektor och högtalare
 • Eleverna behöver ha antingen: Ipads, Chrombooks, mobiltelefoner eller liknande
 • Det enda som inte ingår är två Granny Smith-äpplen som behövs införskaffas till lektion två
nyaloggor-21

3. LEKTIONER & TID

Utbildningen BE THE HERO finns på en E-learningplattform, där samtliga lektioner ligger i strukturerad ordning. Lektionerna är utformade så att eleverna får instruktionerna via övningarna och färdiga filmer. Via QR-koder, modern teknik, spännande filmer och en spelkänsla, genomför klassen varierande uppdrag & övningar.

För de som håller i utbildningen finns en tydlig lärarinstruktion för varje lektion, som kortfattat går igenom Syfte, Förberedelse och Genomförande. Enligt skolor som arbetar med BE THE HERO, tar det ca 115 minuter totalt i förberedelse för hela utbildningen.

 • BE THE HERO sker under 5-heltimmar, de fem lektionerna rekommenderas ske under två veckor
 • Lektionerna innehåller läs-, hörförståelse och sammarbetsövningar
 • Arbetet är varierande och sker i grupp, i helklass och enskilt
 • Efter grundutbildningen finns mängder med nya uppdrag med olika inriktningar att fortsätta med, för att möjliggöra en röd tråd genom värdegrundsarbetets utmaningar för hela grundskolan
nyaloggor-03

4. VIKTIGA FÖRBEREDELSER PERSONALMÄSSIGT

Skolan ska involvera skolhälsan/elevhälsoteamet och vårdnadshavare.

BE THE HERO väcker många tankar, känslor och insikt hos eleverna. I lektion 2 pratar vi bland annat om den värsta tänkbara konsekvensen av mobbning. Forskning visar att man ska prata med barn om svåra och tunga ämnen. Hela 38% av eleverna som varit utsatt eller sett mobbning nära, har inte berättat för NÅGON vuxen. Vi vet att en stor del av barn som inte pratar, inte mår bra. Nu kommer många av de barn som hittills varit tysta vilja prata med er, vilket innebär ett ännu större ansvar än tidigare. Mycket av den mobbning som tidigare varit dold kommer nu synliggöras och måste hanteras. Att elever kommer och berättar saker för er är en framgång i det förebyggande arbetet. Ni kommer också lägga märke till att eleverna själva tar ställning och förebygger kränkningar, utanförskap och mobbning. Tillsammans gör vi skillnad!

nyaloggor-22

5. NÄSTA STEG

Efter att skolan genomfört BE THE HERO, får skolan ta del av alla elevers statistik. Denna statistik kan tillsammans med våra experter brytas ner för att tydligt se utmaningar, hur man skall fortsätta och vad man bör tänka på. Skolan har nu startat ett arbete med en gemensam värdegrund, elever och skolans personal har stora kunskaper om mobbning, man har anammat ett gemensamt språk, samt statistik historiskt & nuläge. 

Arbetet med att bygga en varmare och mer inkluderande skolmiljö har tagit form och arbete med att förebygga mobbning, utanförskap, psykisk ohälsa och kriminalitet har inletts.

I plattformen BE THE HERO finns det nya övningar, som upprätthåller känslan och viljan hos eleverna att fortsätta vara HERO`s.

nyaloggor_Rityta 1_Rityta 1