Bättre bygga starka barn, än att laga trasiga vuxna!

BE THE HERO involverar eleverna i skolans förebyggande arbete mot mobbning, utanförskap och psykisk ohälsa. Skolan får ett färdigt material som engagerar eleverna genom interaktiva filmer, spännande övningar, rollspel och diskussioner. Eleverna får verktyg att hantera olika sociala situationer. Där de uppmuntrar varandra till positiva handlingar och stå upp mot kränkande beteenden, vilket skapar en mer harmonisk och samarbetsvillig miljö.

Utbildning av eleverna är en central del av BE THE HERO men skolpersonalen har en nyckelroll i implementering och ledning av utbildningen. Personalens engagemang och insatser är avgörande för att skapa en trygg och positiv skolmiljö för alla.

Personal, utbildning och förberedelse:
Personalen, inklusive lärare, skolledning och EHT går igenom och får förståelse om BE THE HERO. Då utbildningen motiverar eleverna att prata med vuxna, måste skolan vara redo att ta emot dessa samtal. Detta inkluderar att fastställa strategier, samt att definiera roller och ansvar på skolan.

Utbilda eleverna:
Genom Interaktiva filmer och övningar som är utformade för att öka medvetenhet, empati och perspektiv skapas en kultur av delaktighet och ansvarstagande. Eleverna känner sig engagerade att ta aktivt ansvar för att främja en trygg skolmiljö för alla.

Uppföljning och utvärdering:
Eleverna svarar på en enkät som genomförs efter grundutbildningen. Statistiken identifierar skolans utmaningar och områden för förbättring. Detta inkluderar att samla in data om mobbning och skolklimat, som blir ett viktigt verktyg för skolan att arbeta vidare med.

Långsiktighet och utveckling:
För att säkerställa långsiktighet och att bidra till att s
kolan håller arbetet levande, erbjuder BE THE HERO fortsättningsövningar och uppföljning. Elevernas och skolpersonalens feedback används för att justera och förbättra utbildningen över tid.

EFFEKTEN AV BE THE HERO

Med BE THE HERO lär eleverna sig en rad olika färdigheter och kunskaper relaterade till mobbning, relationer och psykisk hälsa. Här är några exempel på vad eleverna lär sig:

Att känna igen mobbning: Eleverna lär sig att identifiera olika former av mobbning: verbal, fysisk, psykisk och nätmobbning. De lär sig att känna igen tidiga tecken på mobbning och förstå dess konsekvenser för de inblandade.

Att känna igen olika roller:
Eleverna lär sig att inte bara fokusera på mobbaren och den utsatte, utan också att titta på den bredare kontexten av mobbningssituationen och hur olika roller interagerar med varandra. De lär sig att identifiera olika roller, inklusive åskådare, passiv mobbare och medmobbare.

Empati och medkänsla: Via olika filmer och övningar får eleverna möjlighet att utveckla empati och medkänsla. De lär sig att inte ha fördomar, att sätta sig in i andra människors situationer och att visa respekt och förståelse för olikheter.

Att använda sina ”Superkrafter”: Eleverna lär sig att det är viktigt att inte vara passiva när de ser mobbning, utan uppmuntras att agera för att stoppa den på något sätt. De tränas i att använda ”Superkrafterna”: Uppmärksam, Modig, Godhjärtad och Rättvis för att stå upp för det som är rätt.

Att rädda mobbaren: Eleverna får verktyg att stötta den som blir utsatt för mobbning, men även rädda den som utsätter andra för mobbning. Genom att motivera en mobbare att vilja förändra sitt negativa beteende blir man en sann vän och HERO. Vi vill inte bara behandla symptomen utan också det som orsakar symptomen.

Konfliktlösning och kommunikation: Eleverna får möjlighet att öva på konstruktiv kommunikation och konfliktlösning, både genom rollspel och diskussioner. De lär sig att hantera konflikter på ett fredligt och respektfullt sätt.

Självförtroende och självkänsla: Genom att delta i olika BE THE HERO övningar, kan eleverna bygga upp sitt självförtroende och sin självkänsla. De får möjlighet att känna sig delaktiga och viktiga i skolgemenskapen


Ansvarstagande: Eleverna lär sig att ta ansvar för sitt eget beteende och för att skapa en trygg och respektfull skolmiljö. De förstår att det är viktigt att inte delta i mobbning eller att uppmuntra den, utan istället att vara en del av lösningen.

 

Effekterna av dessa kunskaper och färdigheter bidrar till att öka elevernas medvetenhet om mobbning och dess konsekvenser samt deras kunskap om hur man förebygger och stoppar mobbningssituationer. Detta kan leda till långsiktiga förändringar i beteenden och attityder gentemot mobbning. samt en ökning av positiva beteenden som empati, medkänsla och samarbete.

BE THE HERO skapar ett gemensamt språk för hela skolan. Detta medför en öppenhet och förtroende mellan elever och skolpersonal. Eleverna känner sig bekväma med att berätta om kränkningar/mobbning till skolpersonal och att personalen tar elevernas bekymmer på allvar. 

INGEN KOSTNAD FÖR SKOLAN

SKOLAN BEHÖVER FÖLJANDE FÖR ATT GENOMFÖRA BE THE HERO

 • BE THE HERO-skolpaket (licens utbildningsplattform och 3 st HERO BOX)
 • Personal på skolan som skall guida eleverna genom utbildningen
 • Ett klassrum som har projektor och högtalare
 • Eleverna behöver ha antingen: Ipads, Chrombooks, mobiltelefoner eller liknande
 • Det enda som inte ingår är två Granny Smith-äpplen som behövs införskaffas till lektion två

FÖRBEREDELSE INNAN START

Skolan ska involvera skolhälsan och elevhälsoteamet, samt informera vårdnadshavare om att arbetar med BE THE HERO har startar. Detta är viktigt för BE THE HERO skapar tankar, känslor och insikter hos eleverna, samtidigt som vi vill involvera föräldrarna i sina barns mående.

All forskning visar att man ska prata med barn om allvarliga saker. Ett exempel är att under lektion två arbetar eleverna med en övning som handlar om den absolut värsta tänkbara konsekvensen av mobbning. 

Vår enkät från över 3000 elever visar att 36% av eleverna som varit utsatt inte berättat för NÅGON vuxen.

Därför är det viktigt att skolan är beredda på att ta emot dessa samtal, då mycket som varit dolt kan  synliggöras och måste bearbetas. 

Att elever börjar prata med vuxna är en stor framgång i det förebyggande arbetet. Skolan kommer märka att eleverna tar ställning, vill förebygga kränkningar, utanförskap och mobbning. Nu är det viktigt att skolan måste vara en del i att stötta elever i denna förändring. Här bör skolan ha en plan för detta, vilket vi också tar upp i introduktionen. 

GENOMFÖRANDE

Själva BE THE HERO finns på vår utbildningsplattform där alla lektioner ligger i strukturerad ordning. Eleverna får instruktionerna via färdiga filmer för respektive övning. Via QR-koder, modern teknik, spännande filmer och en spelkänsla, genomför klassen varierande uppdrag & övningar.

För skolans personal som håller i utbildningen finns en tydlig lärarinstruktion för varje lektion, som går igenom Syfte, Förberedelse och Genomförande. Enligt skolpersonalen tar det drygt en timme i förberedelse för hela utbildningen. Bra att känna till:

 • BE THE HERO´s grundutbildning är på 5 timmar
 • De fem lektionerna rekommenderas ske under två veckor
 • Lektionerna innehåller läs-, hörförståelse och sammarbetsövningar
 • Lektionerna är varierande och sker i grupp, i helklass och ibland enskilt 
 • Efter grundutbildningen finns mängder av nya uppdrag med olika inriktningar, för att möjliggöra en röd tråd genom skolans värdegrundsarbete

FORTSÄTTNING

Efter att skolan genomfört BE THE HERO får skolan ta del av alla elevers enkätsvar. Denna statistik kan tillsammans med våra experter brytas ner per klass för att se utmaningar, hur man skall fortsätta och vad man bör tänka på. Skolan har nu startat ett arbete med en gemensam värdegrund, elever och skolans personal har stora kunskaper om mobbning, man har anammat ett gemensamt språk, samt statistik historiskt & nuläge. Arbetet med att bygga en varmare och mer inkluderande skolmiljö har tagit form och arbete med att förebygga mobbning, utanförskap, psykisk ohälsa och kriminalitet har inletts.

I plattformen BE THE HERO finns det nya övningar, som upprätthåller känslan och viljan hos eleverna att fortsätta vara HERO`s. Från 2025 finns BE THE HERO från Förskola upp till årskurs 9.

FORSKNING OCH EVIDENS

BE THE HERO bygger på beprövade metoder och riktlinjer som har visat sig effektiva genom forskning och praktisk tillämpning. Det finns flera organisationer och institut som bedriver forskning och ger riktlinjer för mobbningsprevention. Några av de mest kända inkluderar:

 1. Olweusprogrammet: Olweusprogrammet fokuserar på att skapa en trygg skolmiljö genom att involvera hela skolgemenskapen, inklusive elever, lärare och föräldrar.
 2. Committee for Children (CFC): Committee for Children  fokuserar på att utveckla program och resurser för att främja barns sociala och emotionella lärande.
 3. Pacer’s National Bullying Prevention Center: Pacer’s NBPC  arbetar för att förebygga och stoppa mobbning genom utbildning, resurser och stöd till elever, föräldrar och skolor. 
 4. World Health Organization (WHO): WHO har publicerat riktlinjer och rapporter om mobbning och dess konsekvenser för barns hälsa och välbefinnande. Deras rapporter ger en omfattande översikt över problemet med mobbning och ger rekommendationer för att förebygga och hantera det.

Genom att implementera BE THE HERO i enlighet med etablerade riktlinjer och bästa praxis kan vi dra nytta av den samlade kunskapen och expertisen på området. Vi inkluderar dessutom alltid elevernas och skolpersonalens röster i utvecklingen av utbildningen. Genom att samla in feedback kan vi utvärdera effektivitet och göra justeringar för att säkerställa att utbildningen fortsätter att vara relevant och effektiv.

Dock är det viktigt att komma ihåg att evidens om ett program inte bara kommer från att följa riktlinjer utan också från att genomföra noggranna utvärderingar och forskningsstudier för att bedöma dess faktiska effektivitet. Detta innebär att samla in data före och efter implementering, jämföra resultat med kontrollgrupper och använda statistiska metoder för att analysera resultaten.

Idag besitter vi data som visar att skolpersonal och elever uppskattar BE THE HERO samt att effekterna har visat sig vara positiva. Vårt mål är att vi inom en snar framtid har en kombination av följsamhet mot riktlinjer och genomförande av forskningsbaserade utvärderingar.