HUR SER MOBBNINGEN UT I DIN KOMMUN OCH VAD KAN DEN FÖRVÄNTADE EFFEKTEN BLI AV BE THE HERO?

Skolan bör vara en plats av trygghet och stöd för alla barn, men tyvärr har den ibland blivit en arena för problem som kränkningar och mobbning. 

De utmaningar som samhället och föräldraskapet står inför har ibland lett till svårigheter för våra barn. Men vi kan och måste göra förändringar för att säkerställa att skolan blir en plats där alla kan trivas och utvecklas. Genom att vara medvetna om problemen och agera proaktivt kan vi förhindra att utanförskap och psykisk ohälsa tar överhanden.

Trots detta finns det hopp och möjligheter att förbättra situationen för Sveriges barn. De resultat som framkommit i enkäter och studier kan vara oroande, men de ger oss också viktig information att arbeta med för att förbättra skolmiljön. Genom samarbete och beslutsamma åtgärder kan vi tillsammans göra skillnad och skapa en skola där alla barn kan känna trygga och sedda.