STATISTIK

Det sista eleverna gör i utbildningen är att svara på en enkätundersökning med totalt 30 frågor. I dagsläget har över 2000 elever svarat i årskurs 4-6. Denna data exporteras in i en excel & pivottabell. Detta innebär att vi filtrera frågorna på ålder och kön, samt crosskör för att få stor förståelse för elevernas situation i dagens Sverige. Denna information får varje skola som gör BE THE HERO. Nedan ser ni en analys från  samtliga deltagares skolor.

VAD ÄR MOBBNING?

Då det inte fanns EN tydlig beskrivning vad mobbning egentlig är, men 1000-tals beskrivningar som kan skilja sig åt, så valde vi att göra en egen som vi lär vi barnen. Detta tycker vi är den korrekta beskrivningen. 

  • Blir någon kränkt flera gånger?
  • Sårar det någons kropp eller känslor?
  • Är samma personer inblandande?
  • Sker det med mening?

Om svaret på dessa frågor är: Ja, så är det mobbning. Detta är av kunskaperna som eleverna lärt sig under BTH.

Kommentar: BTH övergripande mål är att lära barnen om mobbningens olika roller, mobbningssätten och mobbningens konsekvenser. Speciellt konsekvenserna är något som tillsammans med kunskap och empati, skapar en snabb förändring. Innan eleverna startar utbildningen gör samtliga elever ett prov för att se vilka de kunskaper som de har. Man kan säga mobbningens 1, 2, 3. Innan barnen startar Det var stora skillnader mellan skolorna kunskapsmässigt, men genomsnittet var låg på 47% rätt. Efter 5 timmars lektioner med BTH, blev snittresultatet 88%. Detta inkluderar även elever som inte varit med på samtliga lektioner.

Kommentar: BE THE HERO handlar i grunden om att mobbning aldrig skall uppstå, att lära barn vart gränserna går och att om man agerar i tidigt skede, så stoppar man mobbning innan den ens uppkommit. Vi lär också barnen om deras superkrafter och hur de kan använda dem för att förebygga mobbning och utanförskap. Vi kommer i en nära framtid släppa extraövningar som handlar om agerande vid specifika situationer som barnen får träna sig på, men den röda tråden är att om alla är bra kompisar med, så uppstår inte mobbning.

Frågan Tror du att mobbningen skulle försvinna?

Kommentar: 96,1% tror det kommer göra skillnad. Hela 40,3% av barnen tror det kommer göra stor skillnad. Lärare vittnar om 80% mindre konflikter och mobbning efter BE THE HERO.

Kommentar: När eleverna har gått BTH, har de mycket god kunskap om var gränsen går. Här är det viktigt att skolans personal är tillgängliga för ta del av elevernas berättelser. Om 86,3% av barnen kommer att berätta, så kommer det vara svårt att bedriva mobbning utan skolpersonalens vetskap. 

Kommentar: Detta är de absolut viktigaste svaren i hela undersökningen. Målet med BE THE HERO har hela tiden varit att använda åskådarperspektivet för att få barn genom kunskap och empati att vilja förändra sitt beteende.

Så här svarade de som medgett at de varit en del av mobbningen:

Mobbarna 61,4%

Medlöpare 72,4%

Passiva mobbarna 93,5%

Ett snitt på bland de som varit med och mobbat var 80,8%.

Av samtliga elever var det 12,9% som svarade Nej. Glädjande är det ca 7% som vi förstår redan var barn som tagit en tydligt ställning mot mobbning, dvs de var redan Heroes.

De sista 6% är mobbare, som inte vill ha en förändring. Här måste omgivningen se till att dessa elever istället, får den uppskattningen och uppmärksamhet som de söker genom att lära dem att vara snälla mot andra. 

Kommentar: En annan viktig del i övergripande förändring är att barn börjar bry sig mer om varandra. Ingen skall behöva vara ensam, för i ensamheten kan man hamna i ett utanförskapet. 89% av samtliga elever svarade Ja, vilket är en fantastisk siffra. Om man tittar på grupperna specifikt. 68,6% av de som svarat att de varit medvetna om att de mobbat, svarade ja på denna fråga. De som mobbat fast de inte visste om att det var mobbning svarade 88,5% Ja. Och för gruppen som inte mobbat svarade 92,9% Ja. Detta är tydlligt att de som mobbar har en lägre empati om man får tro på elevernas egna svar.

Kommentar:
Fler flickor är utsatta för mobbning än killar. Årskurs 5 verkar vara genomgående den årskursen, där eleverna känner sig mest utsatta av 4-6. Det var också stora avikelser bland de olika skolorna. Den skolan som hade lägst siffra var 11,6%, medans den siffra som hade högst var 48,5%.

Antalet mobbade elever ökar från år till år.
I årskurs 4, så hade 28,9% känt sig mobbade, medans i årskurs 6, ansåg 39,4% att de varit mobbade. Om denna kurva fortgår så kommer 50% av eleverna ha varit mobbade innan de gått ut grundskolan (årskurs 9).

Kommentar:

  • Verbal mobbning förekommer i 60,2% av alla mobbning.
  • Det är bara 79,8% av de som varit mobbade har blivit utsatta för två typer av mobbning eller fler.
  • Nätmobbning i årskurs 4 har 14% upplevt, men i årskurs 6 har det vuxit till 20%.

Kommentar: 

Skolan är den överlägset vanligast platsen där mobbning sker.

  • I endast 13,1% av fallen var inte platsen skolan med.
  • Glädjande att se att mobbning i idrott & föreningslivet är så lågt.

Kommentar: 74% av de som är mobbade upplever att mobbning sker av klasskamrater. Man tycker att Lärare och mentor borde vara noll, men så är fallet inte. Av de 1048 elever som gjorde BTH upplever 17 av dem att de varit mobbade av skolans personal. 

Kommentar: Denna siffra är oftast den som används när man mäter mobbning, dvs de som varit mobbade det senaste året. 49% av dem som varit mobbade har varit utsatta det senaste året. Om vi skulle förmoda att detta är ett snitt över Sveriges alla skolor skulle 213 000 barn uppleva att det blev mobbade i Sveriges grundskolor under 2022.

Kommentar: Alla som varit utsatta för mobbning kommer bära med sig detta i livet i någon form, men de barn som blir mobbade under en längre tid eller grovt, kan de ge konsekvenser för livet? Enligt en studie från 2015 bedömer man att 10% av de som blir mobbade varje år kommer få negativa effekter i vuxenlivet. Om man skall översätta det på alla som går i grundskolan handlar det således om ca 1,95% av samtliga elever, dvs två elever av 100 barn.

Kommentar: 37% av de barn som varit utsatta för mobbning har också stannat hemma från skolan på grund av mobbningen. Att inte ha fullständiga betyg och en god utbildning, är en riktig uppförsbacke i livet. En studie visar att 54% av hemmasittarna som som inte går ut gymnasiet anger mobbning som orsak. Mobbningen vet vi kostar överstigande 46 miljarder varje år, men skall vi se den stora bilden över vilka ringar på vattnet som mobbning ger, med kriminalitet en förstörd skolgång, så är det flera hundra miljarder årligen.

Kommentar: I denna siffran ingår de som varit mobbade eller de som sett mobbning ske. Detta är verkligen en hemsk siffra. Av de som är upplevt mobbning är det 33,5% som inte berättar för NÅGON VUXEN. En annan stor varningsflagg är att i årskurs 4 var det 25,6% och i årskurs 6, 40,9%. Dvs ju äldre barnen blir desto mindre berättar dom.

Kommentar: Skolan vet mer än föräldrarna. Detta är tänkvärt när skolorna gör sina skolenkäter där de frågar föräldrarna om barnens trygghet ect. Tänk då att 62% av barnen inte berättat om mobbningen de upplevt. Även här får föräldrarna veta mindre ju äldre barnen blir.

Kommentar:

32% vet inte vart dom skall vända sig. Här såg vi stora skillnader mellan olika skolor. Men helt klart måste barnen veta vem eller vilka de skall vända sig till.

Kommentar: Dessa siffror är tämligen lika mellan årskurserna. Denna siffra är kommer BE THE HERO att förändra, då 76% av eleverna svarar att de kommer agera om de ser mobbning.

Kommentar: De gulmarkerade är elever som svarat motsägelsefullt på flera frågor och där vi ser tecken på att de är mobbare eller medlöpare. Av samtliga elever är det över 31% som har varit med och mobbat.

Av dessa 31% är det 65,6% av dem som inte förstått att de varit med och mobbat.

Kommentar: Den gula svansen, består enligt vår analys av mobbare och medlöpare. Det är ocskå tydligt när vi granskar dessa på klassnivå, så kan man se grupperingar i vissa klasser, där eleverna håller varandra om ryggen.

Annan intressant statistik som vi såg är att 45,1% av de som mobbat själva har varit mobbade. De är också måna om “mobbargruppen” och håller sina kompisar som mobbar bakom ryggen. Statistiken visar också att det främst är pojkar, som inte vill ”tjalla” på sina vänner.   

Kommentar: Att vara ofrivilligt ensam upplevs som psykisk mobbning. Detta uppmärksammar vi extra i vår utbildning. 79,1% av eleverna känner till andra elever som är ensamma.

Lektioner: BE THE HERO består 9 övningar/uppdrag där flera av övningarna är indelade i deluppdrag. Mobbarna är en empatiövning som leder till starka känslor, den lyfter eleverna fram som den klart mest lärorika. Den roligast är Teatern. Flera av våra övningar är grupparbeten, men vissa gör man själv.

Kommentar Superkrafter: Eleverna får lära sig om sina egan superkrafter och hur man skall använda dem. Det finns en övning som tarlar om vilken Superkraft man är mest. Flera skolor har sedan skrivit ut dem och satt upp elevernas superkrafter på väggen i klassrummet, för att påminnas om allas styrkor.