Ideer för livet

Bara en riktig Hero kan komma in här
BE THE HERO: Innovativ normbrytare som LYFTER goda egenskaper!

BE THE HERO involverar eleverna i skolans förebyggande arbete mot mobbning, utanförskap och psykisk ohälsa. Skolan får ett färdigt material som engagerar eleverna genom interaktiva filmer, spännande övningar, rollspel och diskussioner. Eleverna får verktyg att hantera olika sociala situationer. Där de uppmuntrar varandra till positiva handlingar och stå upp mot kränkande beteenden, vilket skapar en mer harmonisk och samarbetsvillig miljö.

Utbildning av eleverna är en central del av BE THE HERO men skolpersonalen har en nyckelroll i implementering och ledning av utbildningen. Personalens engagemang och insatser är avgörande för att skapa en trygg och positiv skolmiljö för alla.

Personal, utbildning och förberedelse: Personalen, inklusive lärare,  skolledning och EHT går igenom och får förståelse om BE THE HERO.
Då utbildningen motiverar eleverna att prata med vuxna, måste skolan vara redo att ta emot dessa samtal. Detta inkluderar att fastställa strategier, samt att definiera roller och ansvar på skolan.

Utbilda eleverna: Genom Interaktiva filmer och övningar som är utformade
för att öka medvetenhet, empati och perspektiv skapas en kultur av
delaktighet och ansvarstagande. Eleverna känner sig engagerade att ta
aktivt ansvar för att främja en trygg skolmiljö för alla.

Uppföljning och utvärdering: Eleverna svarar på en enkät som
genomförs efter grundutbildningen. Statistiken identifierar skolans
utmaningar och områden för förbättring. Detta inkluderar att samla in data
om mobbning och skolklimat, som blir ett viktigt verktyg för skolan att arbeta vidare med.

Långsiktighet och utveckling: För att säkerställa långsiktighet och att bidra till att skolan håller arbetet levande, erbjuder BE THE HERO fortsättningsövningar och uppföljning. Elevernas och skolpersonalens feedback används för att justera och förbättra utbildningen över tid.

När elever gör BE THE HERO får de kunskap och insikt om:

  1. skillnaden mellan konflikt, kränkning och mobbning
  2. de olika rollerna inom mobbning
  3. de olika formerna av mobbning som finns 
  4. konsekvenserna av mobbning och utanförskap
  5. vikten att visa och prata om känslor
  6. värdet att vara en bra person och medmänniska
  7. hur man bryter negativa normer, genom agerande och ställningstagande
  8. varför man måste se andras perspektiv
  9. effekterna av negativt och positivt grupptryck

BE THE HERO är utformat enligt de fyra grundprinciperna i Barnkonventionen, de globala målen, diskrimineringsgrunderna, samt riktlinjerna från Skolverket och Skolinspektionen. Dess innehåll bygger också på forskning och erfarenheter från HERO:s egna arbete sedan 2018, med över 5000 elever.

Grundutbildningen är på 5 timmar som rekommenderas spridas ut under två veckor. Sedan finns det en mängd övningar som skolan kan använda när de vill, beroende på vad man vill stärka upp (repetition, kunskap, gruppstärkande, ect).

BE THE HERO finns för närvarande tillgänglig för mellanstadieelever, men förväntas redan under 2024/2025 vara tillgänglig från förskola till årskurs 9, med nästan 100 olika uppdrag och övningar anpassade för de olika årskurserna.

Varför ÄR det främjande och förebyggande SÅ arbetet viktigt?

Nedanstående statistik är ett snittet på hur mobbningen ser ut för en svensk grundskola med 400 elever:

Bakom varje livsöde finns också en kostnad för samhället. Den mobbning som sker i år i skolan beräknas belasta samhället med 46 miljarder.

HERO innehar den mest omfattande statistiken i Sverige gällande mobbning då samtliga elever som genomgått utbildningen svarar på frågor i ämnet då de dessutom besitter en betydande kunskap om ämnet. Över 200 skolor med 20 000 elever förväntas använda BE THE HERO under 2024.

VAD BE THE HERO INNEHÅLLER?

OM HERO

Hero Of The Talk Sweden är en ideell icke-vinstdrivande organisation som arbetar med att utveckla interaktiva digitala utbildningskoncept för skolor i Sverige. Vårt arbete leder till att bryta negativa normer genom att ge elever en djupare förståelse och insikter om viktiga frågor som, mobbning, våld, kränkningar, ensamhet och utanförskap. Och hur man använder sina goda egenskaper Uppmärksam, Modig, Godhjärtad och Rättvis för att ta en roll i förändringen.